Thư Viện Thời Trang

resort-2021 13/10/2020

Monse Resort 2021 Ready-To-Wear

 Nhà thiết kế: Laura Kim and Fernando Garcia 
 

Dòng thời trang: Ready-To-Wear

Nguồn: vogue.com