Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 04/02/2016

Fall 2016 Menswear

Theo Alex Orley, người thiết kế dòng thời trang trẻ với Matthew và Samantha, tinh thần của bộ sưu tập mùa thu năm nay sẽ là “tell a story through knitwear” thông qua sử dụng kỹ thuật đan móc cho các thiết kế.

Nguồn: http: