Thư Viện Thời Trang

Resort 2017 06/06/2016

Donatella Versace

BST là một chuyến đi dọc khắp bờ biển nước Mỹ, nhưng điểm nổi bật không phải nằm ở các hoa văn sao trời hay kẻ sọc, giày cao bồi mà chính là hơi hướm trừu tượng.

Nguồn: http: