Spring 2017

Spring 2017 Ready-to-Wear

07/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Kanye West
Người mẫu:
Alice Metza

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS