Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

16/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Yeohlee Teng
Nhiếp ảnh:
Pablo la Torre

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS