Spring 2017 Ready-to-Wear

Charlotte Dellal

19/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Charlotte Dellal
Nhiếp ảnh:
luca tombolini tmluca@gmail.com

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS